Home » Club administratie » Club statuten

Kwaliteits duikopleidingen

Bekijk ons aanbod

afbeelding 1 afbeelding 3 afbeelding 4 afbeelding 5

Passioned Divers Club vzw

Kreupelstraat 60 - bus a
1980 EPPEGEM

Statuten

De ondergetekenden,

 • Mark Vandereyd, Paddegatstraat 69, 1880 Nieuwenrode, geboren te Mechelen op 28/06/1968.
 • Ivan Ceuppens, Vredelaan 43, 1982 Weerde, geboren te Hombeek op 30/10/1954.
 • Pascal Engels, Nieuwe Donk 15, 2100 Deurne, geboren te Berchem op 31/01/1967.
 • Andries den Boer, Baron de Royedreef 8, 1980 Eppegem, geboren te Rotterdam op 29/04/1961.

verklaren over te gaan tot de oprichting van de Vereniging zonder winstoogmerk genaamd 'Passioned Divers
Club', overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 met de hiernavolgende statuten.

Titel 1 – Naam, zetel, doel en duur

Artikel 1.
De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam ‘Passioned Divers Club’
De naam 'Passioned Divers' is eigendom van Dhr. Andries den Boer, Baron de Royedreef, 8 1980 Eppegem en
de vzw ontvangt akkoord voor gebruik van deze naam gedurende zijn mandaat.

Artikel 2.
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Brussel – Halle – Vilvoorde, te 1980
EPPEGEM Kreupelstraat 60 bus a.
Voor haar activiteiten in het Tiense beschikt ze over een exploitatiezetel te Hoeleden.

Artikel 3.
a. De vereniging heeft tot doel de watersporten en in het bijzonder de onderwatersport te bevorderen, in de
breedste zin van het woord, onder andere door :

 • Verspreiding en bevordering van onderwateronderzoek, onderwatersport en andere watersporten.
 • Opkomen voor de bescherming en bewustmaking van de onderwaterwereld.
 • Organisatie van allerhande duikopleidingen, duiktrainingen en aanverwante activiteiten.
 • Begeleiding van duikreizen zowel in België als in het buitenland met toeristische, culturele of wetenschappelijke doelen.
 • Organisatie van bedrijfsincentives, deelname aan sportweken, enz.
 • Aanbieden van Emergency First Responce (EHBO) cursussen – ook buiten de duikwereld.
 • Aankoop, verkoop en onderhoud van alle materialen nodig om aan het maatschappelijk doel te kunnen voldoen.
 • Verhuur van duikmateriaal en aanverwante materialen.
 • Afsluiten van huurovereenkomsten, verzekeringsovereenkomsten, licenties e.d.
 • Alle activiteiten kunnen zowel in België als in het buitenland plaatsvinden.

b. De inmenging van politieke, godsdienstige, wijsgerige en racistische elementen en vraagstukken worden
volledig geweerd uit de vereniging.

Artikel 4.
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Titel 2 – Leden

Artikel 5.
De vereniging bestaat uit werkende leden en toegetreden leden.
De vereniging bestaat uit minimum drie en maximaal acht werkende leden, het juiste aantal en de namen worden
jaarlijks vermeld in het huishoudelijk reglement.
Nieuwe werkende leden kunnen toetreden mits aanvaarding door de Algemene Vergadering. Naast de werkende
leden hebben maximaal drie toegetreden leden stemrecht op de Algemene Vergadering.

Artikel 6.
Verder bestaat de vereniging uit toegetreden leden zonder een beperking van aantal. Toegetreden leden kunnen
in opdracht van de vereniging de organisatie van bepaalde activiteiten op zich nemen die in overeenstemming
staan met het doel zoals bepaald in artikel 3.a.
De vzw is aansprakelijk voor de fouten die kunnen toegerekend worden aan haar aangestelde leden die handelen
binnen hun opdracht voor zover het geen kwaad opzet of grove nalatigheid betreft.

Artikel 7.
Elk lid is vrij om uit te treden door het indienen van zijn ontslag bij de Raad van Bestuur. Een lid dat zijn jaarlijkse
bijdrage niet betaalt binnen de maand na de vervaldag, wordt geacht ontslag te nemen.
Het lidmaatschap houdt automatisch op ingeval van overlijden.
De uitsluiting van een toegetreden lid kan door de Algemene Vergadering worden uitgesproken mits een
meerderheid van twee derden van de stemmen. In afwachting kan de Raad van Bestuur het betrokken lid tijdelijk
schorsen.

Artikel 8.
Het jaarlijks lidgeld wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur en kan maximaal 500 Euro per jaar bedragen. De
termijn van het lidmaatschap stemt overeen met het kalenderjaar.
Ontslagnemende leden of uitgesloten leden of hun rechtsopvolgers hebben geen recht op de teruggave van
gestorte bijdragen of inbrengen.

Artikel 9.
De werkende en toegetreden leden van de vereniging zijn verplicht

 • a. De statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging alsook de besluiten van haar organen na te leven;
 • b. De belangen van de vereniging of één van haar organen niet te schaden.

Artikel 10.
Er bestaat een volledige scheiding tussen de vermogens van de vereniging en deze van de leden, zowel
werkende leden, toegetreden leden als mogelijk andere.

Titel 3 – Algemene Vergadering

Artikel 11.
De Algemene Vergadering vertegenwoordigt alle werkende leden van de vereniging. Ieder werkend lid beschikt
over één stem. Stemmen kunnen niet bij volmacht overgedragen worden. De besluiten van de Algemene
Vergadering verbinden evenzeer de leden die niet stemden of tegenstemden.

De Algemene Vergadering kan enkel beslissingen nemen voor punten vermeld op de agenda. Deze wordt 8
dagen voor de vergadering afgesloten. Ieder lid van de Algemene Vergadering kan agendapunten inschrijven.
Tijdens de vergadering kunnen bij de rubriek varia nog punten behandeld worden maar er kan niet over gestemd
worden.

Om geldig te kunnen stemmen is een aanwezigheidsquorum van drie vijfden der stemgerechtigden vereist.
Beslissingen worden genomen met drie vierden meerderheid. Bij gelijkheid van stemmen volgt een tweede
stemronde in dezelfde vergadering. Vervolgens een derde stemronde minimaal 1 week volgend op de Algemene
Vergadering.

Indien de hierboven bepaalde meerderheid niet bereikt wordt, zal het punt voorgelegd worden op een algemene
ledenvergadering waar gestemd wordt bij eenvoudige meerderheid.

De Algemene Vergadering beraadslaagt en beslist in alle zaken, die de vereniging aanbelangen binnen de
bevoegdheden die door de wet toegekend zijn en deze die niet uitdrukkelijk aan de Raad van Bestuur werden
toegewezen. Tot de bevoegdheden van de Algemene Vergadering behoren onder meer (maar zijn niet gelimiteerd
tot):

 • Wijzigen van statuten
 • Benoemen en afzetten van bestuurders
 • Goedkeuren van de jaarlijkse begrotingen en rekeningen
 • Uitsluiten van leden
 •  Aanvaarding nieuwe werkende leden.

Artikel 12.
De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de Voorzitter van de Raad van Bestuur telkens als het
belang van de vereniging zulks vereist. Ze moet ten minste tweemaal per jaar bijeengeroepen worden, een eerste
maal in het eerste halfjaar na de afsluiting van het boekjaar voor het goedkeuren van de jaarrekening en een
tweede maal uiterlijk half december voor de goedkeuring van de begroting van het komende boekjaar.

Verder moet de Voorzitter een Algemene Vergadering bijeenroepen telkens wanneer één vijfde van de
stemgerechtigde leden zulks schriftelijk vragen en dit binnen de maand nadat hij hiervan in kennis gesteld is.

Alle leden van de Algemene Vergadering moeten schriftelijk worden opgeroepen ten minste acht dagen voor de
vergadering. Deze schriftelijke oproeping gebeurt per brief of per email
met vermelding van de agenda.
Van elke vergadering worden notulen opgemaakt en elektronisch ter beschikking gesteld van alle leden van de
Algemene Vergadering.

Titel 4 – Raad van Bestuur

Artikel 13.
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit ten minste drie en maximaal acht leden.
Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering en zijn te allen tijde door deze afzetbaar. Zij oefenen hun
mandaat kosteloos uit.

Artikel 14.
De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd voor een duurtijd van één jaar, daarna zijn ze herkiesbaar.
Ze worden gekozen uit de werkende leden.

De opdracht van de Bestuurders eindigt van rechtswege door het verstrijken van hun mandaat en eveneens door
overlijden, ontslag, aftreden of afzetting en verlies van het lidmaatschap. Iedere bestuurder kan vrijwillig ontslag
nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Raad van Bestuur. Iedere bestuurder kan ook te allen tijde door de
Algemene Vergadering ontslagen worden.
Bij het openvallen van een mandaat wordt een voorlopige Bestuurder benoemd om het mandaat van diegene die
hij vervangt te beëindigen.

Artikel 15.
De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden een Voorzitter, een Secretaris, een Penningmeester en één of meerdere
bestuurders. Deze functies zijn onverenigbaar. De Voorzitter roept de Raad bijeen. en zit de vergadering voor.
De Voorzitter en de Secretaris zijn respectievelijk ook Voorzitter en Secretaris van de Algemene Vergaderingen.

Artikel 16.
De Raad van Bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college.
Om geldig te kunnen stemmen is een aanwezigheidsquorum van drie vijfden der stemgerechtigden vereist.
Beslissingen worden genomen met drie vierden meerderheid. Bij gelijkheid van stemmen volgt een tweede
stemronde in dezelfde vergadering. Vervolgens een derde stemronde minimaal 1 week volgend op de Raad van
Bestuur.

Indien de hierboven bepaalde meerderheid niet bereikt wordt, zal het punt voorgelegd worden op een Algemene
Vergadering waar gestemd wordt bij eenvoudige meerderheid.

De notulen worden gehouden in een daartoe bestemd register en elektronisch ter beschikking gesteld van alle
leden van de Raad van Bestuur.

Ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van twee
bestuurders. Zij moeten ten aanzien van derden aantonen hiertoe gemachtigd te zijn. De Raad van Bestuur kan
bepaalde taken en daden overdragen aan een andere persoon, al dan niet lid van de vereniging.

Het stellen van financiële verrichtingen en de controle daarop wordt geregeld in het huishoudelijk reglement.

Het kasverslag dient elke Raad van Bestuur voorgelegd en goedgekeurd te worden.

Artikel 17.
De Raad van Bestuur komt minimaal vier keer per jaar samen.
Alle leden van de Raad van Bestuur moeten schriftelijk worden opgeroepen ten minste acht dagen voor de
vergadering. Deze schriftelijke oproeping gebeurt per brief of per email
met vermelding van de agenda.

Artikel 18.
De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en heeft daarbij alle bevoegdheden die niet door de wet of
deze die voor de Algemene Vergadering voorbehouden zijn.
Titel 5 – Begroting en rekeningen.

Artikel 19.
Het boekjaar valt samen met het burgerlijk jaar. Het eerste boekjaar vangt echter aan vanaf de datum van
neerlegging van de statuten en eindigt op 31 december 2013.
De Raad van Bestuur bereidt de begroting en de jaarafsluiting voor en legt deze ter goedkeuring voor aan de
Algemene Vergadering op de voorziene tijdstippen zoals aangegeven in de titel ‘Algemene Vergadering’.

Titel 6 – Ontbinding en vereffening

Artikel 20.
Ingeval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging die
een gelijkaardig doel nastreeft.

Titel 7 – Algemene bepalingen

Artikel 21.
Voor alle aspecten die niet uitdrukkelijk in deze statuten bepaald is, kan worden geregeld door het huishoudelijk
reglement. Indien de statuten of het huishoudelijk reglement niets bepalen, dan geldt de wet van 27 juni 1921 en
volgende.

Het huishoudelijk reglement zal jaarlijks door de Raad van Bestuur ter goedkeuring aan de Algemene
Vergadering voorgelegd worden.

Artikel 22.
Alle leden kunnen op verzoek, op de zetel het register van de leden, de notulen en de beslissingen van de
Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur, en de boekhoudkundige stukken raadplegen.

Titel 8 – Werkende leden, Raad van Bestuur

De oprichters beslissen bij eenparigheid van stemmen om volgende personen te benoemen als Bestuurder
respectievelijk als Werkend Lid met ingang vanaf 10 januari 2013.

Werkende leden.

 1. Dirk Hollanders, Heiligstraat 114, 2620 Hemiksem, geboren te Hemiksem op 14/01/1957.
 2. Mark Vandereyd, Paddegatstraat 69, 1880 Nieuwenrode, geboren te Mechelen op 28/06/1968.
 3. Ivan Ceuppens, Vredelaan 43, 1982 Weerde, geboren te Hombeek op 30/10/1954.
 4. Pascal Engels, Nieuwe Donk 15, 2100 Deurne, geboren te Berchem op 31/01/1967.
 5. Francis Lacante, Neerlintersesteenweg 73, 3471 Hoeleden, geboren te Poperinge op 17/06/1969.
 6. Andries den Boer, Baron de Royedreef 8, 1980 Eppegem, geboren te Rotterdam op 29/04/1961.

Raad van Bestuur

 • Andries den Boer
 • Ivan Ceuppens
 • Mark Vandereyd
 • Pascal Engels
 • Francis Lacante

De oprichters beslissen om bovenstaande personen te benoemen als bestuurder.
Zij worden benoemd voor één jaar en hun mandaat zal eindigen na de Algemene Vergadering van december
2013.

Aldus goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden te Eppegem op 10 januari 2013, in
twee exemplaren waarvan er één bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van de vereniging en waarvan het
andere wordt neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

Contact

+32 485 613 085 info@passioneddivers.be Meer info

CETO Partner

Passioned Divers
officieel partner van
CETO Passion for Diving